Rok 2023 přináší novelu zákoníku práce

Řadu důležitých změn v oblasti pracovněprávních vztahů letos přinese dlouho očekávaná a diskutovaná novela zákoníku práce. V účinnost vejde pravděpodobně už v prvním čtvrtletí roku 2023.

První důležitá změna se týká povinnosti zaměstnavatele písemně informovat zaměstnance o obsahu pracovního poměru. Zatímco doposud platila měsíční lhůta, nově bude muset zaměstnavatel tyto informace poskytnout nejpozději do 7 dnů od vzniku pracovního poměru. Rozšiřuje se i výčet oblastí podléhajících této informační povinnosti, který zahrnuje např. i údaje o době trvání a podmínkách zkušební doby, postupu při neplatném rozvázání pracovního poměru, o odborném rozvoji zaměstnance, způsobu rozvržení pracovní doby nebo rozsahu práce přesčas.

Zaměstnavatelé budou muset také nově předem písemně informovat své zaměstnance vysílané do zahraničí o zemi, ve které má zaměstnanec práci vykonávat, předpokládané době tohoto vyslání, o tom, zda a za jakých podmínek je zajištěn návrat zaměstnance a další.

Pravidla pro home office

Novela nově zavádí i pravidla pro práci z domova (home office). Novela tím reaguje na praxi, kdy práce z domova je u zaměstnanců čím dál běžnější, hlavně „díky“ pandemii.  Zaměstnanci budou moci pracovat z domova na základě písemné dohody se zaměstnavatelem. Ta musí obsahovat:

  • označení místa nebo míst výkonu práce na dálku,
  • způsob komunikace mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, způsob přidělování práce a její kontroly,
  • rozsah práce konané na dálku a bližší podmínky pro rozvržení pracovní doby,
  • způsob náhrady nákladů vzniklých při výkonu práce na dálku zaměstnavatelem,
  • dobu, na kterou se dohoda o práci na dálku uzavírá,
  • způsob zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zaměstnavatelem, včetně její kontroly i možnosti vstupu zaměstnavatele do místa výkonu práce za účelem objasnění příčiny a okolností vzniku pracovního úrazu.

Zaměstnanci můžou zaměstnavatele požádat o umožnění práce na dálku. Pokud zaměstnavatel žádosti nevyhoví, bude muset zamítnutí písemně odůvodnit.

Zaměstnavatel bude dále povinen zaměstnanci hradit náklady, které zaměstnanci vzniknou v souvislosti s výkonem práce na dálku (náklady za plyn, elektřinu, dodávku tepla a další). Náhrada bude stanovena paušálně a nesmí být zahrnuta ve mzdě či odměně. Paušální částka musí činit minimálně 2,80 Kč za započatou hodinu práce.

Doručování dokumentů

Podle nové úpravy budou moci být pracovní smlouvy, dohody o provedení práce, dohody o provedení činnosti nebo dodatky k nim uzavřeny v elektronické podobě. Dosud bylo nutné tyto dokumenty doručit do vlastních rukou. Toto přísnější pravidlo ale i nadále platí pro dohody o rozvázání či zrušení pracovního poměru a dohod.

Pokud budou zmíněné dokumenty uzavřeny v elektronické podobě, zaměstnavatel musí zaslat elektronicky podepsaný dokument na elektronickou adresu zaměstnance. Zaměstnanec bude mít právo od elektronicky podepsané smlouvy či dohody odstoupit, a to nejpozději do 7 dnů od jejího doručení a pouze v případě, že ještě nezačal s výkonem práce.

Dohody o pracovní činnosti a provedení práce

Připravované změny se týkají i dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce. Zaměstnavatel bude muset zaměstnance seznámit s písemným rozvržením pracovní doby či jeho změnou, a to nejpozději 1 týden předem. Novela dále v lecčems přiblíží úpravu dohod úpravě pracovního poměru – „dohodáři“ tak budou mít nárok na dovolenou (po splnění zákonných podmínek), pracovní volno při překážkách v práci na straně zaměstnavatele i příplatky za práci ve svátek, v noci, o víkendu a ve ztíženém pracovním prostředí.

Co je nutné upravit?

Některé ze změn, které s sebou novela přináší, bude třeba promítnout do vzorů pracovních smluv, dohod o pracovní činnosti či dohod o provedení práce, popřípadě dokumentů, které informují zaměstnance o obsahu pracovního poměru. Dále se doporučuje mít připravený i vzor dohody o práci na dálku.

Autorka pracuje v advokátní kanceláři Frank Bold Advokáti.

Ivona Hrtoňová

Exkluzivní partner

Hlavní partneři

Partneři