Obchodní podmínky

pro účast na seminářích (diskusních setkáních) pořádaných společností remspace a.s.

Pořadatel:

remspace a.s., IČO: 28224451, DIČ: CZ28224451,

sídlem U Nikolajky 1085/15, 150 00 Praha 5,

zapsaná v oddílu B vložce 13824 obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze,

bankovní spojení: ČSOB, název účtu: remspace a. s., číslo bankovního účtu: 282503545/0300.

Smluvní podmínky:

 • Samotné zveřejnění informace o pořádání semináře (diskusního setkání) nezavazuje pořadatele k jeho konání, popřípadě k jeho konání ve zveřejněném rozsahu, obsahu nebo termínu.
 • Objednatel závazně objedná účast účastníka na semináři (diskusním setkání) pořádaném pořadatelem tím způsobem, že do on-line formuláře přihlášky uveřejněné na webových stránkách pořadatele vyplní všechny povinné údaje, které jsou v textu označeny hvězdičkou, a dobrovolně i nepovinné údaje o účastníkovi, popřípadě o své osobě a o kontaktu na účastníka, popřípadě na sebe, dále na formuláři zaškrtne, že souhlasí s obchodními podmínkami pořadatele a že seznámil jím přihlášené účastníky s informacemi souvisejícími se zpracováním osobních údajů subjektu osobních údajů jejich správcem, a takto vyplněný formulář odešle pořadateli.
 • Pořadatel přijme objednávku tím způsobem, že objednateli zašle e-mailovou zprávu, jež bude obsahovat potvrzení účasti objednávkou přihlášených účastníků na semináři (diskusním setkání) pořádaném pořadatelem a jejíž přílohu bude tvořit automaticky vygenerovaná proforma zálohová faktura, kterou pořadatel vyúčtuje objednateli účastnický poplatek.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo z naléhavých důvodů změnit rozsah, obsah nebo termín semináře (diskusního setkání).
 • Pořadatel si vyhrazuje právo nepřijmout objednávku a/nebo jednostranně zrušit přijatou objednávku a vrátit objednateli zaplacený účastnický poplatek v případě, že počet účastníků překročí kapacitu jednacího sálu, v němž se má seminář (diskusní setkání) konat.
 • Objednatel není oprávněn pořadatelem přijatou objednávku jednostranně změnit, zrušit, stornovat, odvolat, vypovědět, nebo od ní odstoupit, a to ani z důvodu vyšší moci.
 • Objednatel se zavazuje zaplatit účastnický poplatek pořadateli do dne jeho splatnosti uvedené v proforma zálohové faktuře, nejpozději však do okamžiku zahájení semináře (diskusního setkání).
 • Objednatel je oprávněn písemně navrhnout pořadateli změnu pořadatelem přijaté objednávky pouze v tom rozsahu, že na místo objednatelem přihlášeného účastníka či přihlášených účastníků se daného semináře (diskusního setkání) zúčastní coby náhradní účastník či účastníci jiná osoba či jiné osoby, jež splňují eventuální podmínky účasti. Tato změna je účinná jejím písemným potvrzením ze strany pořadatele. V souvislosti s pořadatelem potvrzenou změnou pořadatel vyúčtuje objednateli rozdíl mezi účastnickým poplatkem za náhradního účastníka či náhradní účastníky a účastnickým poplatkem za původně přihlášeného účastníka či přihlášené účastníky, pokud náhradní účastník nebude či náhradní účastníci nebudou splňovat podmínky, za kterých pořadatel poskytl slevu na účastnickém poplatku původnímu účastníkovi či původním účastníkům.
 • Pořadatel je oprávněn neumožnit účast na semináři (diskusním setkání) osobě, za níž mu nebyl řádně a včas zaplacen účastnický poplatek.
 • Objednatel souhlasí s tím, aby mu pořadatel vystavoval faktury, proforma zálohové faktury a dobropisy ve formátu .pdf a tyto mu zasílal na e-mailovou adresu, kterou objednatel sdělil pořadateli ve formuláři přihlášky, popřípadě písemně při její pozdější změně. Objednatel v této souvislosti prohlašuje, že aktivně užívá e-mailovou adresu, kterou sdělil pořadateli, a dále že disponuje prostředky nezbytnými pro obdržení, ověření a otevření proforma zálohové faktury, faktury i dobropisu, které mu pořadatel zašle ve formátu .pdf. Řádný daňový doklad vystavený pořadatelem bude obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu dle § 29 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
 • Objednatel souhlasí s tím, že pořadatel je oprávněn dle své vlastní úvahy zveřejnit na svých webových stránkách v souvislostí se seminářem (diskusním setkáním) pořádaným pořadatelem jméno a příjmení a akademické tituly a/nebo firmu či název nejen objednatele, ale i účastníků, jejichž účast na semináři (diskusním setkání) byl objednatelem objednán a kteří se daného semináře (diskusního setkání) skutečně zúčastnili. Dále souhlasí s tím, že pořadatel je oprávněn tyto údaje ve stejném rozsahu poskytnout ostatním účastníkům daného semináře (diskusního setkání), jejich přednášejícím, moderátorům a partnerům.

Tyto obchodní podmínky jsou účinné ode dne 1.1. 2022.

Exkluzivní partner

Hlavní partneři

Partneři