Ochrana osobních údajů

 • remspace a.s. jakožto správce osobních údajů, které mu budou Vámi coby subjektem osobních údajů (dále jen „subjekt“) poskytnuty na základě jednání o uzavření smlouvy a plnění uzavřené smlouvy, se zavazuje, že bude tyto osobní údaje zpracovávat v souladu s právními předpisy, zejména s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
 • Informace související se zpracováním osobních údajů subjektu osobních údajů jejich správcem
 • Správcem osobních údajů je remspace a.s., IČO: 28224451, sídlem U Nikolajky 1085/15, Smíchov, 150 00 Praha 5, zapsaná v oddílu B vložce 13824 obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze (dále jen „správce“). Kontaktní osoba: Luboš Hyttich, e-mailová adresa: hyttich@msgroup.cz.
 • Zpracovávané osobní údaje:
 • správce zpracovává osobní údaje, které mu poskytne sám subjekt;
 • správce zpracovává osobní údaje subjektu, které mu poskytne třetí osoba, a to např. při objednání účasti subjektu na semináři (diskusním setkání) pořádaném správcem třetí osobou jakožto objednatelem. V tom případě je objednatel povinen o informovat tom subjekt a zajistit si jeho souhlas s těmito podmínkami ochrany osobních údajů;
 • správce zpracovává osobní údaje třetí osoby, které mu poskytne subjekt, a to např. při převodu práv a povinností subjektu z uzavřené smlouvy na tuto třetí osobu. V tom případě je subjekt povinen o tom informovat danou třetí osobu a zajistit si její souhlas s těmito podmínkami ochrany osobních údajů;
 • informace o návštěvě subjektu na webových stránkách správce.
  • Právní základ pro zpracování:
 • smlouva o účasti subjektu na semináři (diskusním setkání) pořádaném správcem. Poskytnutí osobních údajů je povinností subjektu, která vyplývá z této smlouvy;
 • oprávněné zájmy správce;
 • souhlas subjektu v případě zasílání obchodních sdělení (prostřednictvím e-mailové nebo SMS zprávy) a telemarketingu.
  • Účel zpracování:
 • uzavření smlouvy mezi správcem a subjektem;
 • plnění smlouvy uzavřené mezi správcem a subjektem;
 • prezentace konání semináře (diskusního setkání) na webových stránkách správce;
 • zlepšování služeb a jejich nabídky správcem;
 • uplatnění práv a právních nároků správce a kontroly orgány veřejné moci;
 • zasílání obchodních sdělení (prostřednictvím e-mailové nebo SMS zprávy) a telemarketingu subjektu na základě jeho souhlasu.
  • Příjemci osobních údajů:
 • přednášející, moderátoři a ostatní účastníci seminářů (diskusních setkání) pořádaných správcem;
 • návštěvníci webových stránek správce;
 • poskytovatelé údržby informačního systému správce;
 • zpracovatelé účetnictví správce;
 • právní a daňoví poradci správce;
 • orgány veřejné moci (např. soudy, správní orgány);
 • další příjemci dle potřeb a pokynů subjektu (např. Česká pošta s.p., kurýrní služba);
 • v případě rozesílání obchodních sdělení (prostřednictvím e-mailové nebo SMS zprávy) a telemarketingu může správce využít třetí subjekt, který bude v souladu s citovaným Nařízením dodržovat zásady zpracování osobních údajů a zpracovávat osobní údaje dle pokynů správce a který bude vázán povinností mlčenlivosti a povinností nepoužít předané osobní údaje k žádnému dalšímu účelu. Takovými příjemci aktuálně jsou:
  • Elastic Email Inc. jakožto provozovatel služby „Elastic Email“ přístupné na webové adrese elasticemal.com, provozované z Kanady, kterého správce osobních údajů využívá pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím e-mailových zpráv. Správce chrání přístup k e-mailovým adresám uchovávaným ve službě Elastic Email heslem;
  • partneři seminářů (diskusních setkání) pořádaných správcem osobních údajů, kteří subjektům osobních údajů mohou zasílat nabídky služeb související s jejich účastí na těchto seminářích (diskusních setkáních).
   • Doba zpracování osobních údajů:
   • Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu na základě uzavřené smlouvy a po jeho skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejména dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
   • V případě souhlasu subjektu se zasíláním obchodních sdělení (prostřednictvím e-mailové nebo SMS zprávy) a telemarketingu budou osobní údaje zpracovávány po dobu právní existence správce.
   • Práva subjektu:
   • Právo na přístup k osobním údajům znamená, že subjekt má právo od správce získat informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány. Subjekt má také právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má subjekt právo kdykoli doplnit.
   • Právo na výmaz osobních údajů představuje jinými slovy vyjádřenou povinnost správce zlikvidovat osobní údaje, které o subjektu zpracovává, pokud jsou splněny určité podmínky a subjekt o to požádá. Výmaz se však nedotkne údajů na dokumentech, které správce musí dle zákona uchovávat (např. daňové doklady).
   • Subjekt má právo, aby správce v určitých případech omezil zpracování jeho osobních údajů. Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech správce, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, má subjekt právo kdykoli vznést námitku.
   • Právo na přenositelnost údajů dává subjektu možnost získat osobní údaje, které správci poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje může následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou.
   • Subjekt má právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení (prostřednictvím e-mailové nebo SMS zprávy) a telemarketingu.
   • V případě, že bude subjekt jakkoli nespokojen se zpracováním svých osobních údajů prováděné správcem, může podat stížnost přímo jemu, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.
   • Více informací o právech klienta je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů: https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276.

Exkluzivní partner

Hlavní partneři

Partneři