Novinky ve světě daní, účetnictví a práva

Společnost Deloitte vydala pravidelný dReport zpravodaj. Zahrnuje čtyři důležité oblasti – účetnictví, dotace a investiční pobídky, právo a daně a přináší kompletní přehled novinek a změn, které se v těchto oblastech odehrály během minulého měsíce.

Daňové novinky

Konsolidační balíček prošel třetím čtením v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR a nyní postoupil k projednání do Senátu. Návrh zákona o konsolidaci přinesl několik důležitých změn. Jednou z nich je možnost vést účetnictví v jiných měnách než v českých korunách. Otevírá tak možnost vést účetnictví v eurech, britských librách nebo amerických dolarech. Dále se mění daně z příjmů právnických i fyzických osob, zvýšení čeká daň z lihu i tabákových výrobků.

Návrh směrnice o převodních cenách zveřejnila Evropská komise. Je součástí tzv. BEFIT balíčku. Cílem je zavést společný celoevropský základ daně z příjmů a sjednotit přístupy v oblasti převodních cen pro společnosti z EU.

Novela zákona o dani z přidané hodnoty (DPH) vstoupí v platnost začátkem příštího roku a stanoví nové povinnosti pro poskytovatele platebních služeb. Nově budou muset zaznamenávat a reportovat údaje o transakcích přeshraničních plateb. Jejím cílem je snížit narůstající rozdíly mezi vykázanou a nevybranou DPH v rámci EU.

Změny v oblasti zdravotního pojištění pro cizince přináší novela zákona o pobytu cizinců. Konec monopolu VZP otevírá cizincům možnost výběru mezi různými pojišťovnami, což může zvýšit konkurenci a zlepšit kvalitu služeb.

 

Dotační a investiční novinky

Parametry první veřejné soutěže v rámci programu THÉTA 2 zveřejnila Technologická agentura ČR, která podporuje aplikovaný výzkum a inovace v oblasti energetiky. Soutěž zahrnuje tři podprogramy a je otevřena pro podniky a výzkumné organizace na celém území ČR.

Dvě nové dotační výzvy plánuje vyhlásit Ministerstvo průmyslu a obchodu. Mají posílit inovativní a inteligentní digitální transformaci podniků v ČR. Cílem je pomoci podnikům zvýšit úroveň automatizace a digitalizace, a posílit jejich konkurenceschopnost.

Nárůst cen elektrické energie a plynu zatěžuje nejen domácnosti, ale také mnoho českých podnikatelů a firem. S ohledem na významnou inflaci cen energií hledají podnikatelé způsoby, jak snížit svou spotřebu energie. V oblasti soukromého sektoru existuje několik programů, které poskytují podporu pro aktivity, které vedou k nižší spotřebě energie. Mezi ně patří například Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK), Modernizační fond, nebo Operační program spravedlivá transformace.

Účetní novinky

Software – aktivum nebo služba? Díky technologické evoluci se společnosti odklánějí od místních serverů a vlastních softwarů. Tento vývoj předkládá otázku, jak by účetní jednotky měly vykazovat informace o koupených či pronajatých softwarech – jedná se o aktivum, nebo službu? Co se týče detailnější definice software, nehmotného majetku nebo aktiva, české účetní předpisy neobsahují další ustanovení. Vzhledem k nedostatku jasné definice software a aktiva je zde prostor pro očekávání nového zákona o účetnictví, který by mohl přinést změny v účetním postupu pro pronájmy.

Úpravy standartu IAS 1 Sestavování a zveřejňování účetní závěrky a Stanoviska k aplikaci IFRS č. 2: Úsudky o významnosti pod názvem Zveřejňování účetních pravidel vchází v platnost s přelomem nového roku. Tyto úpravy přinesou významnou pomoc pro osoby sestavující účetní závěrku.

Nové konsolidované znění všech Mezinárodních standartů účetního výkaznictví platných v EU bylo zveřejněno v Úředním věstníku. Nyní zahrnuje standardy a související interpretace vydané nebo přijaté IASB a přijaté Evropskou komisí do 8. září 2022, a také všechny úpravy stávajících standardů.

 

Právní novinky

Dvěma rozhodnutími, která jsou spojená s výpovědí z pracovního poměru se zabývá Nejvyšší soud ve svém nejnovějším rozsudku. V otázce nesení důkazního břemene u existence těhotenství zaměstnankyně Nejvyšší soud rozhodl, že jej nese zaměstnankyně v době doručení výpovědi i před jejím doručením. Ohledně sporu o počátek běhu subjektivní lhůty pro výpověď z důvodu porušení povinnosti se potom Nejvyšší soud usnesl, že počátek promlčecí lhůty se vztahuje ke skutečnostem, jejichž prostřednictvím poté zaměstnavatel ve výpovědi vymezuje výpovědní důvod, nikoliv k momentu podezření porušení povinnosti.

remspace

Hlavní partneři

Partneři