Co přinese novela zákoníku práce?

Návrh novely zákoníku práce, který byl 12. září 2022 zveřejněn a poslán do připomínkového řízení, představuje řadu významných změn pro zaměstnance i zaměstnavatele.

Zákoník práce bude nově upravovat v praxi již hojně využívanou práci na dálku. Nová pravidla pro elektronické podepisování a doručování přinesou do pracovněprávních vztahů větší flexibilitu. Prostřednictvím změn v oblasti dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, informování zaměstnance či pracovních podmínek pečujících osob Česká republika transponuje evropské směrnice.

Regulace práce na dálku

Práce na dálku (například v podobě práce z domova) bude podle novely možná jen na základě písemné dohody mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Zaměstnavatelé budou mít povinnost hradit zaměstnancům náhradu nákladů za plyn, elektřinu, vytápění, vodu aj. ve výši 2,80 Kč za započatou hodinu práce. Zaměstnavatelům vznikne také povinnost zajistit při práci na dálku bezpečnost a ochranu zdraví při práci a její kontrolu. Zaměstnanci zaměstnavatele o práci na dálku budou moci kdykoliv požádat, případné zamítnutí zaměstnavatel bude muset písemně odůvodnit.

Rodičům s dětmi do 15 let a dalším pečujícím osobám bude muset zaměstnavatel práci na dálku umožnit, pokud tomu nebudou bránit vážné provozní důvody nebo povaha vykonávané práce. Jde o požadavek směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1158 o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob a o zrušení směrnice Rady 2010/18/EU. V souladu s touto směrnicí dojde také ke změně v oblasti rodičovské dovolené. O čerpání budou muset nově zaměstnanci písemně požádat alespoň 14 dnů před plánovaným nástupem na rodičovskou dovolenou. Žádost bude možné podat opakovaně.

Práce na dohody se přiblíží pracovnímu poměru

Další povinnosti přinese zaměstnavatelům úprava pravidel pro dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti. V souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1152 o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách v Evropské unii („TPWC směrnice“) bude zaměstnavatel zaměstnancům muset rozvrhovat pracovní dobu. Nově se na tyto zaměstnance, obdobně jako na zaměstnance v pracovním poměru, aplikují také ustanovení zákoníku práce o dovolené a překážkách v práci. Zaměstnancům bude nutné proplácet práci ve svátky, noční práci, práci ve ztíženém prostředí a víkendovou práci. Celkově se tak podmínky práce na dohodu přiblíží podmínkám práci v pracovním poměru.

Širší informační povinnost

Transpozice TPWC směrnice rozšíří také okruh údajů, které musí zaměstnavatel zaměstnanci poskytnout v rámci informace o obsahu pracovního poměru, a zavede nové povinnosti pro informování zaměstnanců vysílaných na území jiného státu. Lhůta pro splnění informační povinnosti má být díky novele výrazně zkrácena, a to z jednoho měsíce na pouhých sedm dní.

Nová pravidla pro elektronický podpis

Nová pravidla pro elektronické podepisování a doručování umožní snadnější uzavírání pracovních smluv, dodatků nebo dohod o skončení pracovního poměru na dálku. K uzavření bude stačit podepsání dokumentu prostým elektronických podpisem a jeho doručení na e-mailovou adresu zaměstnance. Přísnější pravidla pro doručování a požadavek vyšší úrovně elektronického podpisu zůstane pouze pro výpověď a další jednostranné skončovací dokumenty, odvolání z a vzdání se vedoucího místa, mzdový výměr a záznam o porušení režimu dočasně práce neschopného pojištěnce.

Jednotlivé změny zákoníku práce by se měly promítnout také do dalších právních předpisů, například do občanského soudního řádu, zákona o inspekci práce či do zákona o daních z příjmů.

 

Autorka pracuje jako senior consultant pro pracovní právo v poradenské společnosti Deloitte.

Petra Schneiderová

 

Exkluzivní partner

Hlavní partneři

Partneři