Dekarbonizace stavebnictví v Česku: Zero Carbon Roadmap ukazuje cestu k udržitelné budoucnosti

Česká republika čelí výzvě dosáhnout evropského cíle stát se do roku 2050 uhlíkově neutrálním kontinentem. Na základě toho Česká rada pro šetrné budovy (CZGBC) představila klíčový dokument – Zero Carbon Roadmap, který identifikuje konkrétní kroky a plán opatření nezbytných k dosažení uhlíkově neutrálního prostředí v českém stavebnictví.

Podle Pařížské dohody o klimatu a Zelené dohody pro Evropu musí Česká republika podstatně snížit emise skleníkových plynů. Zero Carbon Roadmap se stává klíčovým průvodcem na cestě k dosažení těchto cílů. Dokument, který vznikl podporou Evropské banky pro obnovu a rozvoj, TaiwanBusiness – EBRD Technical Cooperation Fund a Světové rady pro šetrné budovy, identifikuje konkrétní opatření nutná k eliminaci emisí skleníkových plynů v oblasti stavebnictví.

„Tento úkol představuje rozsáhlou několikaměsíční práci věnovanou vypracování plánu pro Českou republiku, který stanoví cestu ke komplexní renovaci budov, novým zeleným budovám a k dodavatelskému řetězci energeticky účinných zařízení a udržitelných materiálů, čímž se minimalizují emise v celém životním cyklu budov. Konkrétně v sektoru stavebnictví si EBRD uvědomuje skrytý problém související se zabudovaným uhlíkem a potřebu větší spolupráce mezi všemi zúčastněnými stranami v hodnotovém řetězci s cílem prohloubit naše porozumění ve všech fázích životního cyklu budovy a plně dekarbonizovat toto odvětví,“ řekl Mark Davis, regionální ředitel pro střední Evropu EBRD.

„Cílem roadmapy je, aby Česko mělo ucelenou národní strategii v oblasti transformace energetiky, klimatu a stavebnictví. Zároveň se díky ní vytvoří podmínky pro to, aby budovy při své výstavbě, užívání,  údržbě, renovacích a při konečném odstraňování měly neutrální dopady na změnu klimatu,“ shrnul Petr Zahradník, projektový manažer CZGBC a jeden z autorů roadmapy.

Klíčovými aktéry dekarbonizace v ČR jsou vláda, ministerstva průmyslu a obchodu, životního prostředí, pro místní rozvoj a financí, dále pak všichni účastníci v hodnotovém řetězci stavebnictví, a to od přípravy projektů a výroby materiálů přes developery a investory po provozovatele budov. Všem subjektům jsou v roadmapě doporučená potřebná opatření nezbytná pro splnění dekarbonizačního cíle. Opatření se dělí do čtyř kategorií: zrychlení tempa renovací a zavádění energetických úspor, snižování zabudovaných emisí, dále pak rozvoj komunitní energetiky a průřezová opatření.

Konkrétní kroky, které jsou adresovány jednotlivým aktérům dekarbonizace v ČR, pak mimo jiné zahrnují:

  • Vláda musí formulovat komplexní národní strategii pro ochranu klimatu, transformaci energetiky a stavebnictví a zajistit soulad dílčích politik a strategií.
  • Urychlení kvalitních renovací budov a zapojení finančního sektoru do procesu. Státní správa a samosprávy si musí tuto agendu osvojit, převzít zodpovědnost a jít příkladem.
  • Podpora výrobců stavebních materiálů přu dekarbonizaci výroby.
  • Posílit podporu výzkumu v technické oblasti vývoje nových materiálů s nízkou uhlíkovou stopou.

Přechod k udržitelné energetice a ekologicky šetrnému stavebnictví, a tedy ke splnění dekarbonizačního cíle, vyžaduje komplexní a koordinovaný přístup. „Zajištění součinnosti a podpory ze strany státních institucí je zásadní. Mají klíčovou roli v nastavení příznivých podmínek pro realizaci opatření směřujících k udržitelnosti a dekarbonizaci stavebnictví v České Republice,“ dodala Simona Kalvoda, výkonná ředitelka České rady pro šetrné budovy.

Zdroj: www.czgbc.org/cs/zero-carbon-roadmap

remspace

Exkluzivní partner

Hlavní partneři

Partneři