„Právní spory ve stavebnictví“ vycházejí už potřetí

29. 11. 2021

Kniha z nabídky vydavatelství Aleš Čeněk se zabývá právními spory, které ve stavebnictví vznikají většinou v souvislosti s plněním smlouvy o dílo. Jde tedy o spory mezi objednatelem a zhotovitelem stavebního díla a případně i o spory se subdodavatelem, projektantem či architektem stavby. Autoři Josef Černohlávek a Petr Doubrava fundovaně popisují příčiny těchto sporů jimž obvykle bývají vady díla, nároky zhotovitele na zaplacení ceny díla, uplatňování nároku na smluvní pokuty nebo spory vznikající při předání díla objednateli – těmto oblastem se také věnuje podstatná část knihy. Další část publikace je věnována dvěma oblastem, které jsou podle názoru autora nejčastější příčinou právních sporů ve stavebnictví, a to vadám díla a tzv. vícepracím. Druhé vydání této knihy bylo rozšířeno mimo jiné o kapitoly Stavebnictví a ochrana spotřebitele, Stavebnictví a insolvence a Smlouva o společnosti ve stavebnictví. Autoři se také zabývali odpovědností projektanta za vady stavby a škody způsobené vadami projektové dokumentace.

Obsah třetího vydání titulu byl aktualizován o nové právní úpravy za poslední dva roky (mj. nový zákon o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech) i o aktuální judikaturu. Nově byla do knihy zařazena také kapitola, která mapuje dopady pandemie na sféru stavebnictví.

(Ukázku z knihy najdete na našem webu v nejbližší době.)

SF/pb

Exkluzivní partner

Hlavní partneři

Partneři