Zásady spolupráce obcí s investory urychlí výstavbu

Zásady spolupráce obce s investory – to je dnes u nás nanejvýš aktuální fenomén výstavby. Takto se v českých městech obvykle nazývá dokument, kterým si město stanovuje pravidla pro vstup investora do jeho území.

V současné době je to čím dál rozšířenější a velmi efektivní nástroj  a způsob, jak se mohou vést jednání o stavebních projektech ke vzájemné spokojenosti investora i města. Zásady pomáhají usnadňovat vzájemnou spolupráci obou stran tak, aby se město mohlo rozvíjet udržitelně a s dostatkem kvalitní veřejné infrastruktury a občanské vybavenosti.

Města musí podle zákona o obcích o své území a jeho trvale udržitelný rozvoj pečovat a chránit veřejný zájem. Důsledkem stavebního rozvoje je ale vyšší zátěž území obce, která vede k nutnosti zajistit odpovídající kapacitu veřejné dopravní a technické infrastruktury (např. silniční komunikace, vodovody, kanalizace), občanské vybavenosti (např. stavby ZŠ, MŠ apod.) a veřejných služeb pro nové i stávající obyvatele. Města proto využívají zásady spolupráce s investory pro nastavení transparentních a nediskriminačních podmínek, za nichž se investoři na nákladech na rozvoj a údržbu veřejné infrastruktury mají podílet (ať už finančně či nefinančně, tedy jejím vybudováním) a za nichž jim samospráva města poskytne součinnost při přípravě stavebního projektu a jeho umístění do území. Výsledkem jednání mezi městem a investorem je pak uzavření smlouvy stanovující vzájemné podmínky ke konkrétnímu projektu. Zásady se týkají pouze činnosti samosprávy města a její spolupráce s investorem a nijak nezasahují a ani zasahovat nemohou do činnosti stavebního úřadu či dotčených orgánů státní správy, které rozhodují o konkrétním stavebním projektu.

Předvídatelné a transparentní prostředí

Cílem zásad je tedy stanovit spravedlivou a odůvodněnou spoluúčast investorů na zvýšených nákladech města na veřejnou infrastrukturu, kterou investičními záměry vyvolávají, dále řešit deficity veřejné infrastruktury a občanské vybavenosti a zajištění udržitelného rozvoje a ochrany zájmů obyvatel města.

“Jedná se o velmi efektivní způsob, jak vést jednání o výstavbě mezi samosprávou a investorem. Lze říci, že pro urychlení výstavby ve městě tak můžou zásady pro spolupráci s investory částečně suplovat chybějící nový stavební zákon, který má povolovací procesy a výstavbu urychlovat,” komentuje advokát a ředitel kanceláře Frank Bold Advokáti Pavel Franc.

„V každém městě jsou specifické podmínky a požadavky, jedno ale mají zásady všude společné. Cílem je nastavit předvídatelné a transparentní prostředí, s rovnými pravidly pro všechny investory a garancemi, které získávají město i developer,“ uvedl advokát Jiří Nezhyba z kanceláře Frank Bold Advokáti.

Premiéra: Jihlava

 • Jihlavští zastupitelé schválili Zásady pro spolupráci s investory 17. 12. 2020, využívat v praxi je město začalo 5. 1. 2021.
 • V uplynulém období, tedy už i se Zásadami, se chystá výstavba zhruba 1000 bytových jednotek.
 • Širší diskuzí v souvislosti se Zásadami prošly desítky projektů. Zlepšila se přitom urbanistická i architektonická kvalita projektů.
 • Dokument přinesl jednoznačná a transparentní pravidla, což investory motivuje k umístění svých projektů do Jihlavy.
 • Evidují se první pozitiva přijetí Zásad: investoři využívají manuál k výstavbě pro zkvalitnění svých projektů, k nimž se následně vyjadřuje skupina pracovníků města - investor tak získá komplexní informace k podmínkám výstavby na jednom místě ze všech odborů samosprávy.
 • Pomocí Zásad došlo k vyřešení dlouholetých problémů a výstavba v Jihlavě se může posouvat rychleji a správným směrem.

Transparentní spolupráce s investory: Brno

 • Zásady nabyly platnosti a účinnosti dnem 1. 4. 2021.
 • Smlouvu o výstavbě uzavřelo město Brno podle Zásad se 14 investory.
 • Minimálně 2298 nových bytů bude postaveno díky již uzavřeným smlouvám s investory.
 • 153 815 384 korun = hodnota finančních příspěvků nebo jiného plnění do městem spravovaného Fondu developerských projektů, k jejímuž poskytnutí se investoři smluvně zavázali za poslední rok, z nich se následně vybudují vodovody, kanalizace, silnice, parkoviště, chodníky, cyklostezky, školky, školy atd.
 • zhruba 23 milionů už má Brno k dispozici, smlouvy se naplňují postupně.

Přibývá dalších měst  

Rada hlavního města Prahy odsouhlasila 17. 1. 2022 jednotnou Metodiku kontribuce do území pro celou Prahu, která se vztahuje na záměry, které vyžadují změnu územního plánu.

Na základě přesného a transparentního výpočtu město určí, jakou měrou se soukromí investoři budou finančně podílet na budování nové infrastruktury, občanské vybavenosti, veřejných prostor, městských bytů apod. Půjde buď o finanční příspěvek, nebo nefinanční plnění v podobě vybudování zeleně, jako jsou parky nebo vegetační prvky v ulicích, míst ve školách či školkách, nutné dopravní infrastruktury nebo výstavbu bytů a jejich převedení do vlastnictví města. Přitom se bude brát v potaz, zda se jedná o výstavbu na “zelené louce” nebo například na brownfieldech, které budou zvýhodněné.

Počet měst, které hodlají vztahy mezi obcemi a stavebníky regulovat prostřednictvím Zásada se rozšiřuje, dnes k nim patří Pardubice, Liberec, Mnichovo Hradiště, Tábor či Říčany. Zásady si až dosud pořizovala zejména statutární města. Přínosné však jsou i pro menší obce. Zejména ty, které se rychle rozvíjejí, potřebují nastavit podmínky pro jednání mezi samosprávou a investory, aby se jejich území mohlo rozvíjet udržitelným způsobem.

SF/pb

 

 

Exkluzivní partner

Hlavní partneři

Partneři