Stavebnictví: veřejné zakázky stále s problémy

Podávání nabídek na veřejnou zakázku není pro stavební firmy ještě stále příjemnou záležitostí. Jak vyplývá z průzkumu společnosti CEEC Research, průběh těchto výběrových řízení a spokojenost s nimi ohodnotily stavební firmy v anketě pouze 4,9 bodu z možných 10 - o 1,6 bodu méně, než v otázce spokojenosti s průběhem tendrů u privátního investora (6,5 bodu z 10).

Necelá polovina (44 %) stavebních firem přiznala, že kvůli dnes obvyklému soutěžení pouze na cenu se občas rozhodne nabídku na veřejnou zakázku vůbec nepodávat. Další dvě pětiny účastníků ankety se s tím problémem vypořádávají  v závislosti na okolnostech (21 %), když jen 14 % stavebních firem podává nabídku na veřejnou zakázku vždy.  Současně se téměř tři čtvrtiny (72 %) dotázaných stavebních firem shodují na tom, že by ve výběrových řízeních u veřejné zakázky měla být stanovena maximální váha kritéria ceny.  A z odpovědí ředitelů stavebních firem vyplývá, že by měla být stanovena na 64 %. (Mj. se také téměř všechny stavební firmy se shodují na tom, že by ve veřejných zakázkách měly být zvýhodněny české firmy.)

„Soutěžení pouze na cenu je častým problémem veřejných zakázek. Investor hledí v první řadě pouze na toto kritérium, aniž by zohledňoval ta ostatní, včetně samotné kvality odvedené práce nebo i kvalifikace a referencí stavebního dodavatele,“ říká Petr Bělina ze společnosti Trigema Building.

Co zaručí úspěch?

Z provedeného výzkumu vyplývá, že na výsledném hodnocení nabídek se nejvíce odráží detailní projektová dokumentace (97 % společností) a dobré reference z předchozích realizací (96 %). Poté se jedná o soutěžení pouze na cenu (87 %), dobu realizace (84 %), vícekriteriální hodnocení a nabídku výhradně vlastních zaměstnanců (shodně 78 %). Nejmenší vliv (53 %) na umístění v soutěži má potom podle ředitelů stavebních firem hodnocení nákladů životního cyklu stavby.

„Všímáme si rozdílů v kvalitě výběrových řízení vypsaných privátním a veřejným investorem. Privátní investor si více promýšlí celý proces stavby i následný provoz a s ním spojené náklady. Veřejný investor je bohužel svazován mnoha nařízeními, která musí v průběhu výběrových řízení dodržovat, a mnohdy jsou tato nařízení v protikladu s výběrem opravdu kvalitního zpracovatele stavby,“ říká Tomáš Koranda z firmy Hochtief.

„Veřejné“ rezervy

Podle ředitelů stavebních firem veřejný investor vnímá náklady životního cyklu stavby jen minimálně (3,7 bodu z 10), zatímco privátní investor si je těchto nákladů vědom více (5,5 bodu z 10). Pozitivním zjištěním průzkumu CEEC je fakt, že čtyři pětiny firem mají pocit, že probíhá dostatečná kontrola kvality realizovaných zakázek (27 % souhlasí zcela, 53 % částečně). Jen pětina stavebních firem je opačného názoru.

S tímto zjištěními souhlasí Jiří Vacek z CEEC Research: „Veřejný investor má stále velké rezervy v průběhu realizace výběrových řízení. Jedním z nejzásadnějších problémů je fakt, že kvůli soutěžení pouze na cenu opomíjí veřejný investor náklady životního cyklu stavby a spolu s tím i další faktory, které v závěru činí danou stavbu dražší, než byla původní cena realizace zakázky.“

SF/pb

Exkluzivní partner

Hlavní partneři

Partneři